Öğrenci & Veli El Kitabı

Öğrenci & Veli El Kitabı

a. DİSİPLİN ANLAYIŞI        

Tüm öğrencilerimizin güvenli, sıcak ve özenli bir ortamda eğitim-öğretim görme hakları vardır. Hiçbir öğrenci bir başkasının bu hakkına engel olamaz. Bu nedenle Özel İbrahim Yücel Koleji öğrencileri gerek okul içi, gerekse okul dışı davranış kurallarını uyumlu bir şekilde takip etmekle yükümlüdür. Belirlenen kurallar aşağıda bölümler halinde açıklanmıştır.           

GENEL KURALLAR

- Öğrenci sıralarına okul eşyası dışında hiçbir şey konulmaz, hijyen açısından dolaplarda hiçbir şey saklanmaz. Gerekli görüldüğünde öğrencinin bilgisi dahilinde idare tarafından sınıf içinde arama yapılır.

- Okul sınırları içinde çiklet çiğnenmez.

- Özellikle kapalı mekanlarda yüksek sesle konuşulmaz.

- Okul eşyalarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar verilmez, izin alınmadan başkalarının eşyaları kullanılmaz.

- Çevre temizliğine özen gösterilir, yeşil alanlara zarar verilmez.

- Veliden yazılı izin dilekçesi olmadan ve ilgili müdür yardımcısından izin alınmadan, herhangi bir çalışma için okul saatleri dışında okulda kalınmaz.

- Çok fazla para ve değerli eşya getirilmez. Bu eşyaların kaybolmasından sadece öğrenci sorumludur.

- Okul eşyaları öğrenci dolabı dışında herhangi bir yerde bırakılmaz. (Unutulan, bırakılan eşyalar hizmetliler tarafından kayıp odasına götürülür. Bu eşyalar 20 gün içinde sahibi tarafından alınmadığı takdirde sene sonunda kardeş okula gönderilmek üzere depoya kaldırılır.)

- Karşısındakinin duygularını incitecek onları üzecek ve rahatsız edecek davranışlarda (alay etmek, isim takmak, dedikodu yapmak, e-mail ve telefonla rahatsız etmek) bulunulmaz.

- Ders için gerekli araç-gereçler eksiksiz getirilir. Ders dışı malzeme okula getirilmez. (oyun kartları, tetris vb.)

- Öğrenci okul tarafından verilen değerlendirme ve bilgilendirme yazılarını zamanında velisine ulaştırır.

Öğrenci okula kesinlikle cep telefonu getiremez.

   

SINIF İÇİNDE        

Öğrenci;

- Ders zili çaldığında gerekli ders malzemeleriyle derste hazır bulunur.

- Derste öğretmenin belirlediği oturma planına göre oturur.

- Dersin işlenişi sırasında öğretmenin belirlediği kurallara uyar.

- Sınıf başkanı veya sınıf nöbetçisi öğretmen derse gelmeden önce sınıfın düzenini sağlar.

- Ders sırasında öğretmenin iznini almadan hiçbir şekilde sınıftan çıkmaz.

- Sınıfta ders işlenirken hiçbir şekilde dersi bozucu, arkadaşlarını ve öğretmeninin dikkatini dağıtıcı şekilde davranmaz, sadece dersle ilgilenir.

- Söz almadan konuşmaz, öğretmenin ve arkadaşının sözünü kesmez.

- Grup çalışmalarında veya ikili çalışmalarda belirtilen kurallara uyar.

- Ödev, proje vb. görevlerini belirtilen zamanda yerine getirir

- Sınıf panolarında bulunan yazı, resim vb. malzemelere zarar vermez.

- Sınıfta bulunan materyalleri ve malzemeleri dikkatli kullanır, bunlara zarar  vermez.

- Sınıfta hiçbir şey yemez, içmez.

- Sınıfta kaban, mont, atkı, şapka vb. ile oturmaz.

- Derste öğretmenini dikkatle dinler. Anlamadığı konu ya da problemler olduğunda parmak kaldırıp anlamadığını mutlaka sorar.         

Yukarıda belirtilen kurallara uyum göstermeyenler için Davranış İzleme Programı uygulanır.           

 

DİSİPLİN İŞLEYİŞİ        

Çocuk hayatın temel ilkelerini okul yıllarında öğrenir. Özel İbrahim Yücel  Koleji toplumun bireyden beklentilerini örnekleyecek bir çok model vardır. Öğrencilerden de bu beklentilerin yansıtılacağı yüksek standartlı davranışlar sergilemesi istenir. Buna göre disiplin sisteminin oluşturulmasında ve uygulamasında 4 öğe tamamlanır. 

- Güvenlik

- Saygı

- Sağlık

- Sorumluluk

Öğrencilerimizin uymalarını beklediğimiz prensiplerimiz şu şekilde tarif edilmiştir.

- Kendinize Ve Çevrenize Saygı Duyun.

- Her Zaman Yapabileceğinizin En İyisini Yapın.

- Söz Ve Davranışlarınızdan Sorumlu Olun.   

        

ÖDÜLLENDİRME        

Okulumuzda doğru, iyi ve güzel gibi istenen özelliklerin ve davranışların, sık sık vurgulanarak ön plana çıkartılmasına özen gösterilir. Gerçek başarılar nedeniyle yapılan ödüllendirmenin, öğrenci-öğretmen iletişimini olumlu yönde etkilediğine, olumlu geri bildirimlerin öğrencinin özgüvenini pekiştirerek onu yeni başarılara motive ettiğine inanılmaktadır. Ders dışı etkinliklerde görülen olumlu davranışlar ve başarılar anında sözlü olarak veya küçük materyallerle pekiştirilmeye çalışılır.           

 

DAVRANIŞ İZLEME PROGRAMI  

Öğrenci ders içinde ve dışında olumsuz davranışta bulunduğunda “Ön Uyarı Belgesi” alır. Belgeyi veren öğretmen tarafından müdür yardımcısına iletilir. Ön uyarı belgesi alan öğrencinin durumu sınıf öğretmeni, uyarıyı veren öğretmen, rehber öğretmen ve müdür yardımcısı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu öğrenciye iletilir. Bazı durumlarda ön uyarı belgesi verilmeden öğrenci “Uyarı Belgesi” alabilir. Öğrenciden bu belgeyi velisine imzalatıp Müdür Yardımcısına geri getirmesi istenir. Üç uyarı belgesi alan öğrenci ile sınıf öğretmeni, rehber öğretmen (psikolojik danışman), müdür yardımcısı ve veli bir araya gelerek “Davranış Sözleşmesi” yaparlar. 

 

b. ÇEŞİTLİ KONULARDA BİLGİLER           

GEÇ KALMA-İZİN

Öğretmenlerden sonra sınıfa girme derse geç kalma sayılır. Derse geç kalındığında, müdür yardımcısından geç kağıdı alınarak derse girilebilir. Geç kalındığında, yoklama fişine “yok” yazılarak, yanına “geç” diye belirtilir.

- Derse geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin sınıf öğretmeni tarafından velisine haber verilir.

- Aile okulu aradığında ya da okula almaya geldiğinde izin verilebilir.

- Okul müdürünün iznini alarak okula veya derslere misafir kabul edilebilir. 

 

DEVAM-DEVAMSIZLIK

- Öğrenciler bütün derslere, toplantılara ve etkinliklere zamanında katılır.

- Okula gelinemeyen veya geç kalınan durumlarda veli durumu saat 9:00’a kadar ilgili müdür yardımcısına bildirmelidir.

- İlköğretim öğrencilerinin okula devamları zorunludur. (MEB İlköğretim Yönetmeliği mad. 27)

- Özürlerin resmen kabul edilmesi için özrün sona erdiği tarihten 7 gün içinde raporlar getirilmelidir. Özür kabul edilmediğinde, okulda bulunmadığı süre içersinde yapılan her türlü değerlendirmede telafi hakkı kaybedilir.

- İlk derse girdiği halde, sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen, öğrenciler yarım gün devamsız sayılır. (MEB İlköğretim Yönetmeliği mad 26)

- Zorunlu durumlarda bir ders yılı içinde en çok on beş gün okul idaresinden izin alınabilir. (MEB İlköğretim Yönetmeliği mad 29)

- Okula devam edilmediği durumlarda okulda uygulanan çalışmaları öğrenmek öğrencinin sorumluluğudur.            

 

SINAVLAR 

Sınav Takvimleri dönem başlarında dağıtılır ve bu takvimde sınav tarihleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Öğrencinin çalışmalarını bu programa göre ayarlaması sınavlardaki başarısını arttıracaktır.

Sınav sonuçları üzerinde baskı yapmamak sınavlarda öğrencimizin daha rahat olmasını sağlayacaktır. Sınavlar sadece kapsadığı konuların ne kadar iyi öğrenilip öğrenilmediğini gösterir. Bu nedenle başarısızlığın çaba gösterilince aşılacak bir engel olduğu bilinci çocuğa verilmelidir.

Sınavlarda dikkat edilmesi gereken kurallar:

- Sınavlarda kalem, silgi vb. malzeme alışverişi yapılmaz.

- Sınav sırasında kopya çektiği saptanan ve sessizliği bozan öğrenci; ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.            

 

ÖDEV 

Ödev öğretmenin ya da velinin doğrudan denetimi olmadan; öğrencinin ders dışında, derse ilişkin gerçekleştirdiği her türlü çalışmadır. Ödev sınıf içinde öğrenilenlerin tekrar gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi, planlama becerisinin geliştirilmesi, öğrencilerin bağımsız çalışmaya, öğrenmeye teşvik edilmesi, öğrencilerin bilgilerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama geçirebilmesi için ortam yaratılması ve gelecek dersler için hazırlanması amacıyla verilir. Ödevler aşağıdaki hedeflerden en az birine hizmet edecek şekilde tasarlanır.

- Sınıf içinde öğrenilenlerin tekrar gözden geçirilmesi ve pekiştirilmesi,

- Planlama becerisinin geliştirilmesi,

- Öğrencilerin bağımsız çalışmaya, öğrenmeye teşvik edilmesi,

- Öğrencilerin birikimlerini ve kazandıkları becerileri gerçek yaşama geçirebilmeleri için uygun ortamın yaratılması,

- Gelecek dersler için hazırlanılması.

 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI

Öğrenci,

- Ödev yapmayı temel görev olarak benimsemelidir.

- Ödevini mutlaka kendi yapmalı, bir başkasının çalışmasını kendi ödevi olarak kullanmamalıdır.

- Zamanını iyi ayarlamalı, ödevini zamanında tamamlamalı ve teslim etmelidir.

- Araştırma ödevlerinde mutlaka kullandığı kaynakları belirtmelidir.

- Tüm ders konuları günlük hayatla bağlantılı olduğundan, gazete okuyarak, haber dinleyerek, belgesel izleyerek, gözlemleyerek, deneyerek, güncel olayları takip etmenin temel görevi olduğunu bilmelidir.           

 

VELİNİN SORUMLULUKLARI

Veli,

- Öğrenciye uygun çalışma ortamı sağlamalıdır.

- Ödev yapma süresi her öğrenci için bireysel- farklılıkları dolayısıyla değişebilir. Öğrenci, ödevini yapmakla ilgili sorun yaşıyorsa, veli, ilgili ders öğretmeniyle, sınıf öğretmeniyle ve Rehberlik Servisi ile işbirliği içinde olmalıdır.

- Ödevin öğrenci tarafından yapılması esastır. Öğrenci gereksinim duyduğunda veli, ona destek olmalı ve yol göstermelidir.

- Ödevlerini düzenli olarak yapmayanlar için Davranış İzleme Programı uygulanır.           

 

OKUL KIYAFETİ

- Okula gelirken kolye, yüzük, küpe (nokta küpe hariç) vb. ziynet eşyası takılmaz, cep telefonu, elektronik oyunlar, walkman, cdman vs. gibi değerli aletler getirilmez. Bu gibi eşyaları yanında getiren öğrencilerin eşyaları alınır ve günün sonunda öğrenciye teslim edilir. Bu davranışları alışkanlık haline getiren öğrencilerin sınıf öğretmeni tarafından velisine haber verilerek eşyaları sene sonuna kadar saklanır ve velisine iade edilir.

- Sadece okuldan sonra etkinliğe kalındığında cep telefonu getirilebilir, bu durumlarda çıkışta geri alınmak üzere telefon sabah okul idaresine bırakılır.

- Makyajlı, uzun ve ojeli tırnakla okula gelinmez. Saçlar boyatılmaz.

- Derse okul kıyafeti ile gelmeyen öğrenciyi, ders öğretmeni ilk ders müdür yardımcısına bildirir. Ayrıca sınıf öğretmeni tarafından veli aranarak öğrencinin durumu bildirilir.

- Beden Eğitimi kıyafeti sadece Beden Eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilir. 1. sınıf öğrencileri Beden Eğitimi derslerinin olduğu gün okula Beden Eğitimi kıyafeti ile gelirler.

- Okul kıyafetlerinin üzerine ismin yazılması eşyalar kaybolduğunda kolay bulunmasını sağlayacaktır. Okul eşyaları kaybedildiğinde en kısa zamanda sınıf öğretmenine haber verilmelidir .          

 

KULÜPLER

Okulumuzda kulüpler öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çok çeşitli tutulmaya çalışılır.

 

Kulüp Seçimi:

Okul döneminin 1. haftasında kulüp öğretmenleri tarafından kulüplerin tanıtımı yapılır. Öğrencilere kulüp tercihleri için kağıtlar dağıtılarak tercih listesini oluşturması istenir. Öğrenci her kulüp faaliyetinden üç tercihte bulunur. Öğrenci tercihleri sınıf öğretmenleri tarafından değerlendirilir.

Kulüp çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gerekenler:

1. Kulüp seçimlerinde öğrenci ilgili olduğu kulübü tercih etmeye özen göstermelidir. Arkadaş grubunun etkisi ya da aile etkisi ile yapılan kulüp seçimlerinde öğrenci mutsuz ve verimsiz olabilmektedir.

2. Kulüp tercihleri belirlendikten sonra öğrenci on beş gün içinde tercih değişikliğinde bulunulabilir. Özel durumlar olmadıkça daha sonra kulüp tercihlerinde değişiklik yapılmaz.

3. Kulüp çalışmalarında kullanılacak malzemeler öğrenciler tarafından karşılanır.

4. Her öğrenci kulüp çalışmalarına katılmak zorundadır.            

 

GEZİ 

Öğrencilerin katıldıkları; yurt-içi,resmi, özel, günübirlik ya da yatılı, bilimsel-kültürel, sportif amaçlı okul seyahatleri genel olarak gezi adı altında anılmıştır.         Geziye katılan öğrenciler, bulundukları yerde okulu temsil ederler. Öğrenciler okul kurallarına uymak, davranış ve görüntü olarak uygun standartlarda olmak, çevre ve insanların huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. 

Geziye Çıkmadan Önce;

- Veliye, gidilecek gezi hakkında gerekli izni isteyen yazı gönderilir.

- Veli tarafından izin dilekçesinin belirtilen tarihte okul idaresine ulaştırılması gerekmektedir.

- Özel durumu olan öğrenciler için, öğrenci velileri, sorumlu öğretmene ya da yöneticiye yazılı bildirim yapmalıdır.

- Öğrencileri buluşma noktasına getirmek ve oradan almak, ailelerin sorumluluğundadır.         

Yatılı Gezilerde;

Hasarsız teslim alınan odalarda meydana gelecek olan hasar öğrenci tarafından karşılanır. Gezi dönüşünde de bu durum öğrenci velisine bildirilir.        

Gezide;

- Öğretmen gezi durumuna göre öğrencilerin gece odaya giriş ve yatış saatlerini belirler.

- Yapılan gezi programına göre öğretmen öğrencilere serbest zaman tanıyabilir.

- Öğretmen ve yöneticiler gerekli gördüğü durumlarda gezide yeni kurallar koyabilirler.

- Okul kurallarını bozan, gezinin amacına uygun hareket etmeyen öğrenciler daha sonra düzenlenecek gezilere katılamazlar ve öğretmen raporları doğrultusunda okul idaresi gerekli yaptırımları uygular.

- Gezi ertesinde hastalık dışında okula gelmeyen öğrenciler daha sonra yapılacak gezilerden mahrum edilirler.            

 

KÜTÜPHANE 

Eğitimde tek bir kaynağa, dolayısıyla tek bir doğruya dayanmak yerine bir çok kitabın veya kaynağın kullanılması, karşılaştırmalı öğrenmeyi, sorgulamayı, araştırmayı teşvik etmeyi hedefleyen anlayıştır. Bu anlayışın gereği olarak kütüphane vazgeçilmez önem kazanmaktadır. Okulumuzda öğrenciler Türkçe derslerinde bir saatini kütüphanede araştırma yaparak ya da kitap okuyarak geçirirler.        

Kütüphanede dikkat edilmesi gerekenler:

- Külüphanede sessiz olunur.

- Ödünç alınan kitaplar görevli öğretmen/öğrenci tarafından kayıt defterine işlenir.

- Ödünç alınan kitaplar zamanında geri getirilir. Kitap geri getirilmezse öğrenci tarafından yenisi alınır ya da bedeli okul idaresine ödenir.            

 

TOPLU DERS VE ETKİNLİK SALONU

- Tüm öğrenciler konferans salonunda olan etkinliklere öğretmenleriyle birlikte gelerek kendilerine ayrılan bölümlere otururlar. Öğrenciler yapılacak etkinliği başkalarını rahatsız etmeden izlerler.

- Konferans salonuna (Çok Amaçlı Salon) ve toplu etkinlik yerlerine yiyecek, içecekle girilmez, çanta ve mont getirilmez.

- Görevli öğretmenlerin uyarılarına uymayan ilköğretim öğrencileri, yapılan diğer etkinliklere katılamaz.           

 

BİLGİSAYAR LABORATUARI

Gerektiğinde tüm derslerin yapılabildiği akıllı derslikten belirli bir program dahilinde öğretmenlerin denetiminde tüm öğrenciler yararlanmaktadır.         Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde ilerleyebilmek ve çağı yakından takip edebilmek, bilgisayarı tanıtmak, doğru, yararlı ve verimli bir biçimde kullanmayı öğretmek amacıyla anasınıfından 6. sınıfa kadar her seviyede öğrencilerin yaş özelliklerine uygun olarak programlandırılmış bilgisayar dersi verilmektedir. Bu derste öğrenciler sistemli düşünme ve üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktadırlar.

- İnternetten izinsiz program çekmek (indirmek) virüs tehlikesinden dolayı yapılmaz.

- Bilgisayarlarla izinsiz oyun yüklenmez veya oynanmaz.

- Bilgisayar Laboratuarına-Akıllı Dersliğe yiyecek, içecek sokulmaz, çantayla girilmez.

- Bilgisayarlar öğretmenin yönergesi doğrultusunda açılıp kapatılır.

- Laboratuarda öğrenciye belirtilen bilgisayarlar kullanılır.

- Laboratuarın temiz kullanılmasına özen gösterilir.

- Laboratuardan ve akıllı derslikten ayrılırken düzenine dikkat edilir.              

 

KANTİN

Kantinde;

- Alış-veriş yapmak için sıraya girilir.

- Yiyecek, içecek çöpleri çöp kutusuna atılır.

- Yiyecek ve içecekler kantinde tüketilir.

- Nöbetçi öğretmenin uyarılarına uyulur.            

 

HAFTASONU SPOR KURSLARI 

Yüzme, voleybol, futbol, basketbol ,tenis,satranç alanında ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için kurslar düzenlenmektedir.           

 

SPOR SALONU 

Spor salonunun kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

- 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri spor etkinliği kapsamında Beden Eğitimi öğretmeni tarafından salona götürülür ve ders bitiminde sınıflarına getirilir.

- Spor salonuna yiyecek ve içecekle girilmez.

- Spor salonuna spor ayakkabıları ve spor kıyafeti ile girilir.

- Spor salonunun özensiz kullanımından kaynaklanan her türlü hasar zarar veren kişi tarafından karşılanır.            

 

MÜZİK ODASI 

Müzik derslerinde ve müzik odası kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

- Zamanında derse girilir.

- Müzik odasına yiyecek ve içecekle girilmez.

- Ders için gerekli kitap ve araçlarla hazır olarak sınıfa gelinir.

- Odadaki müzik araçları öğretmenin yönergesi doğrultusunda kullanılır.

- Müzik odasının temizliğine özen gösterilir.

- Müzik odasından ayrılırken düzenine dikkat edilir.

- Ders bitiminde sınıf bir sonraki grup için temiz ve düzenli olmalıdır.            

 

GÖRSEL SANATLAR ODASI- İŞ ATÖLYESİ 

Resim odası kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

- Zamanında derse girilir.

- Çalışmalar sırasında sessiz olunur.

- Resim atölyesi araçları öğretmen yönergesi doğrultusunda kullanılır.

- Resim atölyesine yiyecek ve içecekle girilmez.

- Atölyenin özensiz kullanımından kaynaklanan her türlü hasar zarar veren kişi tarafından karşılanır.

- Ders bitiminde sınıf bir sonraki grup için temiz ve düzenli bırakılır.

 

FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUARLARI

Yaparak,yaşayarak öğrenmenin uygulandığı fen ve teknoloji dersinin görsellikle zenginleştirilerek verilmesi amaçlanmaktadır.           

 

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ 

Rehberlik Servisi bireyin kendini anlamasını, sorunlarını çözmesini, gerçekçi kararlar almasını, var olan birikimlerini geliştirmesini, çevresiyle dengeli ve sağlıklı bir uyum içinde olmasını ve böylece kendini gerçekleştirmesini amaçlar. Rehberlik, kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrenciye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetidir.

Rehberlik servisi, öğrencilerimizin okula uyumunu sağlamada ve bu konuda veliyi yönlendirmede etkin bir rol oynar. Değişik seminerler düzenleyerek öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları her konuda sorunlarını çözmeye yardımcı olur. Okuldaki kulüplerin, öğrenci başkanlığı çalışmalarının, rehberlik saatlerinin eğitsel kolların ve sınıf öğretmenliklerinin amacına uygun yürütülmesinde görev alır.